KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Göksu Global Holding Gıda İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş olarak başta temel hak ve özgürlüklerin koruması olmak üzere özel hayata ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz olan şirketimizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilginize sunulmaktadır. İşbu belgede yer alan “kişisel veri” kavramı, özel nitelikli kişisel veriyi de kapsayacak şekilde kullanılmıştır
Bu politikayı kabul etmemeniz durumunda kişisel verilerinizi bize iletmemelisiniz. Ancak bu durumda size sunacağımız hizmetlerde aksamalar olup sunulacak hizmetin tam işlevsel olamayacağını bildirmek isteriz.
Tarafımıza ilettiğiniz kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliğinden sizin sorumlu olduğunuzu belirtip, başka kişilerin kişisel verilerini bizimle paylaşmanız durumunda da söz konusu üçüncü kişiden bizim onlara ait bilgiyi toplamamız, işleme tabi tutmamız, kullanmamız ve açıklamamız için gerekli tüm izinleri aldığınız anlaşılacak ve Şirketimiz bu kapsamda sorumlu tutulamayacaktır.

Göksu Global Hakkında
Göksu Global Holding Gıda İthalat İhracat San. Ve Tic. A.Ş,
Göksu Global Holding olarak, 2009 yılında gıda sektörüne yönelik üretim ve ticaret yapmak amacıyla faaliyetlerimize başladık.
2011 yılında ilk markamız olan "Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi"ni kuran grubumuz, markaya "franchise danışmanlığı" ve "üretim tedarik" hizmetleri vererek bugün ulusal bir marka konumuna ulaştırmıştır. Türkiye'de geleneksel kahve kültürünün en önemli temsilcisi konumunda yer alan "Bayramefendi Osmanlı Kahvecisi" markası, özgün konsepti, zengin ürün çeşitliliği ve kendine has dekorasyon anlayışıyla 2011 yılından bu yana misafirlerine hizmet sunmaktadır.
2019 yılında, grubumuz franchise sektöründen edindiği bilgi ve deneyimleri uzun süren çalışmalarının sonucunda "Bex Coffee"yi İngiltere'de kurdu. Yeni neslin enerjisinden ve lezzet anlayışından ilham alarak hayatta yenilikler denemenin, kendine özgü olmanın ve daha iyiye ulaşmanın heyecanını tecrübesiyle harmanlayarak bu yeni konsepti global bir marka olma hayali ile oluşturdu.
2020 yılı başında grubumuz, zaman içerisinde edindiği üretim tecrübelerini yaptığı inovasyonlarla birleştirerek gıda üretimi ve ihracat konusundaki faaliyetlerini yürütmek amacıyla "GG frozen&beverage" şirketini kurdu. Bu şirketimizde limondan ürettiğimiz "Limmo" markalı ürünlerimiz ile tüketicilere eşsiz bir lezzet deneyimi sunarak, sağlıklı ve yenilikçi ürünler oluşturduk. Bugün yurt içinde ve 30 ülkeye ihracat yaparak, kaliteli zincir markaların tercih ettiği bir ürün grubu oluşturmuş olduk

Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz
Şirketimiz tarafından işlenen tüm kişisel veriler ancak Kanunda ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenmektedir. KVKK 4. maddesi uyarınca kişisel verilerinizi işlerken dikkat ettiğimiz temel ilke ve prensipler şunlardır:

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Veri Sahibi Kategorileri
Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen çalışanlarımızın (stajyerler ve alt işveren firma çalışanları da dahil olmak üzere) kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin ayrı bir politika uygulanmaktadır. Çalışanlar dışındaki müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi, çalışan adayı/stajyer, iş birliği içerisinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları, yetkilileri veri sahipleri de KVKK kapsamında Şirketimize taleplerini yöneltebileceklerdir

Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amacı
Şirketimiz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. Maddenin 3. Fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel veriler işlemektedir. Aşağıda belirtilen maddelerden en az birinin bulunması durumunda kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.
• İlgili kişinin açık rızasının varlığı,
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda belirtilen koşullar altında; Şirketimiz kişisel verileri, aşağıdaki amaçlarla işleyebilmektedir
• Potansiyel tedarikçi/iş ortaklarını değerlendirme
• Müşteri ilişkilerinin kurulması ve yönetimi
• Tedarikçi/iş ortaklarımızla sözleşme sürecinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması
• Doğrudan pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
• İletişim ve destek (talebiniz üzerine)
• Yasal yükümlülüklere uyum
• Şirket menfaatlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması
• Şirket ticari faaliyetlerinin planlanması ve icrası
• Raporlama ve denetim
• Hak ve menfaatlerin korunması
• Sosyal Medya faaliyetlerinin yürütülmesi

Ne Zaman Sizinle İlgili Kişisel Veri Topluyoruz
Kişisel verilerinizi aşağıdaki durumlarda topluyoruz:
• Hizmetimizi satın aldığınızda
• Bize mal sattığınızda ya da hizmet sunduğunuzda,
• Bizimle web sitemiz, e-posta, sosyal medya platformları, diğer online mecralar ya da telefon yoluyla iletişime geçtiğinizde,
• Şirket etkinlik ve organizasyonlarımıza katıldığınızda,
• Dolaylı olarak, örneğin “cookie/çerez” kullanmak suretiyle ve web sitesini özel tercihlerinize uygun hale getirirken kullanılan yazılımı kişiselleştirirken veya sitenin belirli sayfalarını kullanmanızı izlerken (örneğin IP adresiniz) veya siteyi kullanmanızı izlememizi mümkün kılan diğer teknik yöntemlerle,
• Potansiyel misafir/müşteri/tedarikçi/iş ortağı/alt işveren olarak herhangi bir amaçla bizimle iletişime geçtiğinizde.
• Harici çalışan olarak fabrikamız ile iş ilişkisi içerisinde olduğunuzda.

Yukarıdaki durumlarda edindiğimiz kişisel verileri, sadece bu Bildirim’e uygun bir şekilde işleyeceğiz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz
Kişisel veri işleme yöntemlerimiz, web sitemiz üzerinden, telefon veya e-posta aracılığıyla, müşterilerimize özel elektronik uygulamalar vasıtasıyla, iş etkinliklerimize ve anketlerimize katıldığınız veya bizimle başka herhangi bir şekilde etkileşimde bulunmanızdır. Bu kapsamda, size ait işlediğimiz kişisel veri kategorileri şunlardır:

• Hizmetimizi satın aldığınızda,
• Bize mal sattığınızda ya da hizmet sunduğunuzda,
• Bizimle web sitemiz, e-posta, sosyal medya platformları, diğer online mecralar ya da telefon yoluyla iletişime geçtiğinizde,
• Şirket etkinlik ve organizasyonlarımıza katıldığınızda,
• Dolaylı olarak, örneğin “cookie/çerez” kullanmak suretiyle ve web sitesini özel tercihlerinize uygun hale getirirken kullanılan yazılımı kişiselleştirirken veya sitenin belirli sayfalarını kullanmanızı izlerken (örneğin IP adresiniz) veya siteyi kullanmanızı izlememizi mümkün kılan diğer teknik yöntemlerle,
• Potansiyel misafir/müşteri/tedarikçi/iş ortağı/alt işveren olarak herhangi bir amaçla bizimle iletişime geçtiğinizde,
• Harici çalışan olarak fabrikamız ile iş ilişkisi içerisinde olduğunuzda.

Kapalı Devre Kamera Kaydı Yoluyla Kişisel Verilerin İşlenmesi
Fabrikamızın güvenliği için işletmemizde güvenlik kameraları kullanılmaktadır. Güvenlik kamerası ile izleme amaçlarımız; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak, veri sahiplerinin meşru menfaatlerini korumak gibi nedenlerdir.
Şirketimiz tarafından güvenlik kameraları ile yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri, Anayasa’ya, KVKK’ya, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde yürütülmektedir.
Şirketimiz, KVKK m. 4’e uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Bu kapsamda CCTV kaydı yapılan ortak alanlarda uyarı levhaları yerleştirilerek veri sahipleri bilgilendirilmektedir. Ancak Şirketimizin CCTV kayıtlarının tutulmasında meşru menfaatinin mevcut olması sebebiyle açık rızaları alınmamaktadır. Ayrıca KVKK m. 12’ye uygun olarak, CCTV izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Bunun yanında CCTV kamerası bulunan alanlara, kameraların izleme alanlarına, kayıtların tutulma sürelerine ilişkin bir prosedür uygulanmaktadır. Güvenlik amacını aşan ve kişilerin mahremiyetini aşan ölçüde kamera yerleştirilmesine izin verilmemektedir. CCTV kamera görüntülerine yalnızca belli sayıda Şirket personeli erişebilmektedir. Bu kayıtlara erişimi olan personel, kişisel verileri hukuka uygun bir şekilde koruyacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaktadır.
Şirket içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, ziyaretçi bekleme salonu, ön büro alanı, üretim alanı ve kat koridorlarında bulunan toplam 82 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi Güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?
Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı bilgilendirmede bulunularak, gerekmesi halinde açık rızaları alınarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçla bağlantılı ve sınırlı olarak, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.
Kişisel verilerinizi başta 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, elektronik ticaret mevzuatı olmak üzere KVKK m. 5’te düzenlenen ve bu politikanın kişisel verilerin işlenme ve aktarılma amacı başlığı altında da yer alan aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda işliyoruz;

• İlgili kişinin açık rızasının varlığı,
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
• Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Kişisel Verilerinizin açık rıza ile işlendiği hallerde, açık rızanızı geri almanız durumunda söz konusu açık rızaya dayalı işlemenin gerekli olduğu ticari üyelik programından çıkarılacağınızı ve söz konusu işlemeler sayesinde yararlandığınız avantajlardan ilgili tarih itibariyle yararlandırılamayacağınızı belirtmek isteriz

Kişisel Verilerin Saklanma ve İmha Süreleri
Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır ve sonrasında tamamen KVKK’ya uygun olarak silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.
Bu kapsamda Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası ve prosedürleri hazırlanmış olup uygulanmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?
Kişisel verilerinizin korunması ve hukuka aykırı bir şekilde erişimini önlemek için KVK Kurumu’nun yayınladığı Kişisel Veri Güvenliği Rehberi doğrultusunda Şirketimiz tarafından gerekli idari ve teknik tedbirler alınmakta, Şirket içinde prosedürler düzenlenmekte, aydınlatma ve açık rıza metinleri hazırlanmakta ve KVKK m. 12/3 uyarınca KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak için gerekli denetimler yapılmakta veya dışardan hizmet alımı yoluyla yaptırılmaktadır

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?
KVKK m. 11 uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Talepte Bulunmak İçin
Kişisel Verileriniz hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bilgi edinme başvuru formuna şirketimizin www.goksuglobal.com adresli internet sitesinden ve adresinden ulaşabilirsiniz. Kişisel Verilerinizle ilgili taleplerinize en kısa sürede cevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın açık, anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi gerekmektedir. 

Hakkımızda

Göksu Global Holding A.Ş. müşterileri ve iş ortakları için kaliteli, güvenilir ve yüksek standartlarda ürün ve hizmetler sunmaktadır.